Zamówienie publiczne: „Świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie opisanym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 – t.j. ze zmianami) – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, pn.: „Świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi”.

Postępowanie toczy się na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które zostaje zamieszczone na niniejszej stronie.

Skip to content