Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. matce albo ojcu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  3. opiekunowi prawnemu dziecka
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

UWAGA!

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019. Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

WAŻNE!

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

ŁATWIEJSZA PROCEDURA

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia wychowawczego zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 Plus)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres można składać od 1 lipca 2019 online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia (mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie.

UWAGA !!!

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2021/2022 będzie można składać drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021, a od 1 kwietnia 2021 w formie papierowej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 11 lutego z dnia 26 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z poźn.zm.)

Ustawa  z dnia 26 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r., poz. 924 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2019 r., w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U z 2017 r., poz. 1465)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks  Postepowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U z 2018 poz. 2096 ze zm.)

Skip to content