Świadczenia rodzinne

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim
 2. cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski można odebrać w dziale świadczeń rodzinnych lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń, 96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1, w pokoju numer 5 na parterze budynku.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów)

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł,
 • lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ,,złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł miesięcznie – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł miesięcznie – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego. Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na okres zasiłkowy 2019/2020 (tj, od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018.

WAŻNE!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń  Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, wysokości alimentów, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania)

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny wraz dodatkami o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo, do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną. Wysokość dodatku – 1 000 zł jednorazowo
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego (przysługuje jeden dodatek niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką), nie dłużej jednak niż przez okres:
  1. 24 miesięcy kalendarzowych,
  2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie przysługuje osobie, która:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego

wysokość dodatku – 400 zł miesięcznie.

 1. samotnego wychowywania dziecka – przysługuje wyłącznie, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje
  2. ojciec dziecka jest nieznany (odpowiedni zapis w odpisie zupełnym aktu urodzenia dziecka),
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów). Wysokość dodatku – 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka (do 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka (powyżej 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 273 zł miesięcznie

 1. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku – 95 zł miesięcznie
 2. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

wysokość dodatku: 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 1. rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wysokość dodatku – 100 zł na dziecko jednorazowo
 2. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje:
  1. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której mieści się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
  2. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której mieści się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

wysokość dodatku: 69 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) – dojazd; 113 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) – internat

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu.

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (do wglądu)
 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy: dziecko ukończyło 18 rok życia lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub kontynuuje naukę w szkole niezgodnie ze swoim rocznikiem lub odbywa roczne przygotowanie przedszkolne  lub kontynuuje naukę w klasie „0”
  • w przypadku zamieszkiwania dziecka w internacie – zaświadczenie ze szkoły o zamieszkiwaniu ucznia w internacie oraz poświadczenie tymczasowego zameldowania na czas zamieszkiwania w internacie
 3. dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka,
 4. kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej),
 5. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży,

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

 1. kopie wszystkich posiadanych PIT-ów – jeśli ma to wpływ na dokładne określenie wysokości dochodu rodziny (np. PIT-11) za rok 2018 (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 2. zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018
 3. zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2018
 4. zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2018 w innej instytucji.
 5. przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2018
 6. zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2018 gospodarstwa rolnego – wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 7. wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku poprzez:
  • oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w urzędzie pracy, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 1.01.2018 r.),
  • oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy)/ inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z urzędu pracy/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy…)/ i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny – druk zaświadczenia,
  • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy),
  • świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu),
  • umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu),
  • decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia – (kopia i oryg. do wglądu),
  • zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków,
  • oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 8. orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
 9. osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
  • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie na jaki urlop został udzielony (od kiedy do kiedy) , na które dziecko (imię i nazwisko dziecka)
  • zaświadczenie o okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (od kiedy zatrudnienie)

Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

 1. matce lub ojcu, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną lub lekarza prowadzącego
 2. opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922 zł.

O prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można ubiegać się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje: jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł jednorazowo.

Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2019/2020 (tj. od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań! Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (do wglądu)
 2. dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
 3. kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
 4. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży (druk ministerialny)

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

 1. kopie wszystkich posiadanych PIT-ów – jeśli ma to wpływ na dokładne określenie wysokości dochodu rodziny (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2018 – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 2. zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018
 3. zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2018
 4. zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2018 w innej instytucji.
 5. przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2018
 6. zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2016 gospodarstwa rolnego – wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 7. wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku
  • oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w urzędzie pracy, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2018 r.)
  • oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z urzędu pracy / świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy…) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny – druk zaświadczenia
  • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
  • świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
  • umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
  • decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia – (kopia i oryg. do wglądu)
  • zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
  • oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 8. orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
 9. inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego:

 • 1 000 zł miesięcznie (za pełny miesiąc kalendarzowy),
 • w przypadku pobierania w tym samym czasie zasiłku dla bezrobotnych – w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • za niepełny miesiąc kalendarzowy – kwotę świadczenia rodzicielskiego dzieli się przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia,
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia,
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia.

Świadczenie rodzicielskie może przysługiwać ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 1. porodu – w przypadku matki, ojca,
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10-go roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej,
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7-go roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10-go roku życia – w przypadku osoby która przysposobiła dziecko.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku w przypadku matki, ojca, osoby która przysposobiła dziecko
 3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
 5. matce, ojcu dziecka przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:

 1. jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od dnia objęcia dziecka opieką, prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje począwszy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej od dnia objęcia dziecka opieką,
 2. jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie (po upływie 3 miesięcy) nie później jednak niż w okresie do ukończenia 52 tygodnia życia dziecka (i odpowiednio jak wyżej 65, 67, (…) tygodnia), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od sytuacji dochodowej

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:                          

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat,
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 1. osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).
 2. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 3. jeżeli członkowi rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabeczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego –215,84  zł miesięcznie

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 • w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności na komisję orzekającą.
 • w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie terminu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożony został wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań! Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu)
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej w przypadku ubezwłasnowolnienia (do wglądu),
 3. postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby niepełnosprawnej (kopia)
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (kopia)
 5. decyzja ZUS/KRUS o pobieraniu świadczeń (kopia)
 6. zaświadczenie ZUS lub oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego zaświadczenie KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
 7. inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 1. osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny,
 2. małżonkom – jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
  1. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

*) zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • a ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. osoba wymagająca opieki:
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
  • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620 zł miesięcznie

Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Wnioski o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.

Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo skompletowanymi dokumentami, z uwzględnieniem okoliczności dotyczącej daty rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W razie zbiegu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowo przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania. Kolejny rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest po upływie 6 miesięcy.

Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na okres zasiłkowy 2019/2020  (tj. od 1.10.2019 r. do 31.10.2020 r.) jest rok 2018

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od sytuacji dochodowej rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych(tj. opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów.
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego: 1830,00 zł miesięcznie (podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia)

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Wymagane dokumenty:

Opiekun:

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (do wglądu)
 2. kopia świadectwa pracy / dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej / decyzja ZUS o rezygnacji z pobierania świadczeń.
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, że nie podejmuje zatrudnienia lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pobiera świadczeń z ZUS i KRUS, nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.
 4. inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 5. W przypadku jeżeli opiekunem jest osobą inną niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki – dodatkowo: akty zgonu rodziców / postanowienie o pozbawieniu praw rodzicielskich rodziców / orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców / osoby wymagającej opieki- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o braku innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu

Osoba wymagająca opieki:

 1. dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 2. oświadczenie o stanie cywilnym.
 3. dziecko do 16 roku życia – Kopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 4. osoba powyżej 16 roku życia – Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa (z adnotacją – od kiedy istnieje niepełnosprawność)
 5. w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w okresie od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia – dokument potwierdzający, że w tym okresie osoba wymagająca opieki była uczniem szkoły lub szkoły wyższej
 6. inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wykaz dokumentów na potrzeby ZUS celem ustalenia okresu opłacania składek emerytalno-rentowych dla osoby sprawującej opiekę:

 1. Świadectwa pracy od początku zatrudnienia, umowy o pracę / zlecenie / o dzieło.
 2. Zaświadczenie z urzędu pracy o okresie zarejestrowania oraz okresie i wysokościach pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów.
 3. Zaświadczenie z ZUS o okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresie i wysokościach opłacanych składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
 4. W przypadku ubiegania się o ustalenie kapitału początkowego – decyzja o ustaleniu kapitału początkowego.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

UWAGA!

W trakcie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna czy świadczenia pielęgnacyjnego należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania ww. świadczeń. (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty).

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna czy świadczenia pielęgnacyjnego o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz 111);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1466)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018 r. poz. 1497);

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010 Nr 183, poz. 1234)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. 2019 poz. 724)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M.P. 2019 r. poz. 1067)

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 870)

Dokumenty do pobrania

Zasiłek rodzinny:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

https://www.gov.pl/attachment/3ab9fac6-750d-491d-b243-6443d8cb9d67

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

https://www.gov.pl/attachment/bb8cffbd-0fa8-4951-b569-0755319fcd3c

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

https://www.gov.pl/attachment/14fc9ad5-b1e5-46fb-be18-6ee13a533b97

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

https://www.gov.pl/attachment/5ffbc5fb-fb7c-4a75-af60-1d57b3acb0e9

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

https://www.gov.pl/attachment/8cb0f901-ca08-432f-a11e-ed856dcae5ff

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

https://www.gov.pl/attachment/0cd9e5b8-d701-4491-be39-fe448c4470fa

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

https://www.gov.pl/attachment/b0dc2766-2ece-4ae5-84ba-1b927f099409

Zasiłek pielęgnacyjny:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

https://www.gov.pl/attachment/af3138bb-c52f-4190-a5bb-c8602105ffd8

Świadczenie pielęgnacyjne:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

https://www.gov.pl/attachment/7c029887-731c-427e-9b34-30838e506d54

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

https://www.gov.pl/attachment/9c638d0e-ed6d-481e-a8d7-029c6a474a0b

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

https://www.gov.pl/attachment/7288464e-7675-43b4-909e-57b0931922ac

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

https://www.gov.pl/attachment/dfd1238e-cb51-4a1f-bc17-18527f07fdb6

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

https://www.gov.pl/attachment/c4c5485a-673f-4a3c-b47e-a96331cf3e6c

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

https://www.gov.pl/attachment/14fc9ad5-b1e5-46fb-be18-6ee13a533b97

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

https://www.gov.pl/attachment/79b25793-60f1-4008-b9a7-cae25e86f3bc

Skip to content