Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL dzieci
 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, zaświadczenie ze szkoły;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,78 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiskitkach ul. Strażacka 1 lub przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 19 9304 0002 0000 4242 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2020 r. domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega opłacie w wysokości: 9,21 zł, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 r. Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiskitkach ul. Strażacka 1 lub przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 19 9304 0002 0000 4242 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

Możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, o którą zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywała jedynie do końca 2019 roku.

Ustawowe zniżki dla posiadaczy KDR:

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 • „Koleje Wielkopolskie” oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Uprawnienie to nie łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Zniżki dla mieszkańców Gminy Wiskitki:

 • zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr 55/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017r.
  (1os.= 4zł. zniżki)

Posiadacze KDR mają możliwość tańsze o korzystania z oferty w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Partnerów KDR można wyszukać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl →Karta Dużej Rodziny lub www.rodzina.gov.pl →Karta Dużej Rodziny, bądź pod linkiem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” (takim jak poniżej).

Akty prawne

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863)

Rozporządzenie MRPiPS z dn. 27 lipca 2017 r. ws. sposobu unieważnienia KDR, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie KDR (Dz. U. 2017 poz. 1454)

Rozporządzenie MRPiPS z dn. 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie ws. sposobu unieważnienia KDR, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie KDR ( Dz. U. 2017 poz. 2449)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2019 r. poz. 213)

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

https://www.gov.pl/attachment/07437350-968e-48b7-8fca-02f4183df04a

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ

https://www.gov.pl/attachment/66c8b714-043c-4905-8003-908da682a7e6

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA

https://www.gov.pl/attachment/cab5b088-b07c-4e86-8221-61a3ef7122aa

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

https://www.gov.pl/attachment/fc222d17-4cce-42b0-be97-4fd7b757d94b

INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH

https://www.gov.pl/attachment/37655604-0724-4619-b188-c4b8c650eab8

OBJAŚNIENIA DO WZORU WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE JEJ DUPLIKATU

https://www.gov.pl/attachment/6df70aee-ce6a-49b1-a386-8d4554fdc1c7

Informacja o osobach dla wyświetlania KDR na urządzeniach mobilnych

https://www.gov.pl/attachment/8a6eace4-c7ac-451c-95e1-703f7787c2cb

Skip to content