Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Wiskitki w roku 2024 kontynuuje realizację programu pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z2023 r. poz. 881).

Działania w ramach Programu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiskitkach.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „ Moduł dla osób dorosłych”.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
  4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Formą rozpatrzenia wniosku jest wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w M-GOPOPS w Wiskitkach w godzinach pracy Ośrodka.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 46 854 50 35 lub bezpośrednio u pracownika socjalnego.

Wojewoda w roku 2023 przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41.300,00 zł. Środki własne ujęte w budżecie Gminy Wiskitki w roku 2023 wyniosły
17 305,06 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023r. wyniósł  58.605,06 zł.

Skip to content