Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024r.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy na rok 2024 dofinansowanie w wysokości 171 886,32zł.

W ubiegłym roku M-GOPS przyjmował zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w w/w Programie. Wniosek został złożony we wskazanym  terminie, następnie otrzymaliśmy komunikat o zmianie wysokości przyznanych środków w porównaniu do wnioskowanych. Zgodnie z ostatecznym wnioskiem złożonym przez Gminę Wiskitki / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024  planuje się objęcie wsparciem 14 osób, w tym:

 1. 1 dziecko do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 1. 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo orzeczenie równoważne,
 2. 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną albo orzeczenie równoważne traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu w zależności od posiadanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Osoby chętne do udziału w Programie proszone są o kontakt z M-GOPS w Wiskitkach pod numerem telefonu 46 892 11 24.

Dokumenty rekrutacyjne tj.:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024   stanowiącą załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. oświadczenie stanowiące załącznik nr 1;
 3. klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowiącą załącznik nr 15 do Programu;
 4. klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach  i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun  medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
  lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.  doświadczenie zawodowe,    udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  w formie wolontariatu;

lub

wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem np. przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane są także poniższe dokumenty:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Skip to content