Informacja dotycząca wydawania paczek żywnościowych w 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że od 07.02.2021r. rozpoczęto wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód miesięczny nie przekracza:
• 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu poprzedzającym wydanie skierowania):
• decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury;
• dowód/odcinek otrzymania renty, emerytury;
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło – zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);
• aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz.;
• decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ew. o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych;
• dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
• decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy,
• inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
Skierowanie wydawane jest po dostarczeniu kompletu dokumentów.
O terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej M-GOPS Wiskitki.
Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka pod nr telefonu: 46 854 50 35

Skip to content