OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko administratora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki.

Stanowisko pracy: Administrator
Ilość stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy : 1/1
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku administrator;
 •  nieposzlakowana opinia;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego;
 • znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi;
 • posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora
 • znajomość Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • dobra komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność pracy w zespole;

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji Klubów Seniora +, prawidłowe prowadzenie oraz zabezpieczenie dokumentów;
 • opracowywanie we współpracy z terapeutami planu pracy Klubów Seniora i czuwanie nad jego realizacją;
 • koordynowanie  spotkań i zajęć dla seniorów;
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubów Seniora +;
 • sporządzanie we współpracy z terapeutami wniosków na zakupy niezbędnych materiałów do realizacji zajęć Klubów Seniora +;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz zachowanie tajemnicy służbowej;
 • reprezentowanie Klubów Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubów;
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
 • oświadczenie o :
  • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku administratora;
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
  • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe
 • osoby   niepełnosprawne, które   chcą   skorzystać  z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych powinny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących  rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Jest to stanowisko urzędnicze z pracą przy komputerze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Klubu Senior + w Wiskitkach, Plac Wolności, 96-315 Wiskitki. Wymiar czasu pracy – pełen etat. Stanowisko obejmuje pracę w biurze, wyjazdy służbowe oraz kontakty z petentami według potrzeb stanowiska.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1 ; 96-315 Wiskitki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administratora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach”  do  dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS). Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze i urządzeniach biurowych
 • praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony
  6 miesięcy)
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w trakcie trwania umowy na czas określony osoby są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach zastrzega, iż na każdym etapie rekrutacji może zakończyć postepowanie kwalifikacyjne bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
mgr Anna Wiśniewska

Skip to content