Zakres działalności Ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Wiskitki i realizujemy na co dzień zadania należące do właściwości gminy z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus”
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • przeciwdziałania uzależnieniom,
  • innych, wynikających z zawartych umówi i porozumień,

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin i osób samotnie gospodarujących, mieszkających na terenie Miasta i Gminy Wiskitki, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, zaburzenia i kryzysy spowodowane m.in.: bezrobociem, ubóstwem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, przemocą domową, alkoholizmem, bezradnością w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub też bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, itp.

Skip to content