Dnia 10.08.2021

Informacja o o naborze kandydata do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje o naborze kandydata do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”  –  31 926 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 31 926 zł

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1) korzystanie z pełni praw publicznych,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

4) posiadanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub co najmniej
6-miesieczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

II. Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,

2) umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi,

III. Podstawa zatrudnienia : umowa zlecenie

IV. Obowiązki opiekuna:

Niezbędnymi elementami jest świadczenie usług Asystenta w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Wiskitki.

V. Wymagane dokumenty

a) Kwestionariusz osobowy – Załącznik Nr 1,

b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług asystenckich – Załącznik Nr 2,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,

d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

e) klauzula informacyjna– Załącznik Nr 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach pokój nr 4 lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w zaklejonej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, lub na adres e-mail: mgops@mgops-wiskitki.pl w tytule proszę wpisać ,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 23.08.2021 do godziny 16.00.

Informacje dotyczące Programu pod numerem telefonu: 46 854 50 42 –  osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content