Informacja dotycząca wydawania skierowań uprawniających do uzyskania paczek żywnościowych w 2023r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że rozpoczęto wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu poprzedzającym wydanie skierowania):

  • decyzja właściwego organu lub odcinek otrzymania renty, emerytury;
  • zaświadczenie na specjalnym druku o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto) – druk można otrzymać w siedzibie M-GOPS w Wiskitkach bądź pobierz go tutaj;
  • aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz;
  • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych;
  • dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
  • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy;
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Skierowanie wydawane jest po dostarczeniu kompletu dokumentów.

O terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej M-GOPS w Wiskitkach.

Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka pod nr telefonu: 46 892 11 24.

Skip to content