Dożywianie dzieci w szkole 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ze środków otrzymanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom i rodzinom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy,  tj. 1200 zł netto na osobę w rodzinie:

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,  decyzja właściwego organu ws. renty lub emerytury, decyzja dot. zasiłku rodzinnego, alimentów, itp.);
  • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34,  96-315 Wiskitki,
tel
. 46 892 11 24

Skip to content