ZDOBJĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

UWAGA MATURZYSTO !

ZDOBJĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

Rusza XXII edycja Programu Stypendi6w Pomostowych, w kt6rym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2023/2024.

,,Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcie studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości,  osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wytączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie ponizsze kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prac w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 443 z+ brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczb punktów nie niższą niż 100 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczb punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczosci.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji:

www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia  2023 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 segment IA dostępny jest na stronie Fundacji Edukacji Przedsiębiorczosci oraz na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do   Oddziału   Terenowego   KOWR  (najbliższego  względem   miejsca   zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendiapomostowe.pl lub pod numerami telefon6w: 22 531 16 43, 22 635 10 00.

00-095 – Warszawa, Pl. Bankowy 2, 22 531 16 43, www.kowr.gov.pl

Skip to content