Wieloletni program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 %. do 200 %  kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
W związku z powyższym Rada Miasta i Gminy Wiskitki  podjęła stosowne Uchwały podwyższające do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.  Uchwały weszły  w życie z mocą  1 stycznia 2023 r.

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Zgodnie z  w/w uchwałami pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

– 1552 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł).

– 1200 zł. – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

W roku 2023  na  realizację wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Wojewoda Mazowiecki  przyznał dofinansowanie ze środków budżetu państwa  w wysokości 27 371 zł. W ramach środków własnych  Gmina Wiskitki zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2023 r. tj. 6 842,75 zł.

Łączny koszt zadania w 2023 r.- 34 213,75 zł.

Skip to content