Deklaracja dostępności

I. Funkcja urzędu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach jest jednostką organizacyjną organu władzy publicznej – Gminy Wiskitki – powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych Gminy Wiskitki w zakresie opieki społecznej i opieki socjalnej na terenie Gminy Wiskitki.

II. Dostępność strony internetowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach działając na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2020 poz. 848 ze zm.) zobowiązuje się w jak najszerszym zakresie zapewnić dostępność strony internetowej.

Niniejszej oświadczenie w sprawie dostępności („Deklaracja dostępności”) ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach: http://gops-wiskitki.pl/

Data publikacji strony internetowej w obecnej wersji: marzec 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2020 r.

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Lista niezgodności:

  • nie ma informacji o wielkości części plików pdf dostępnych na stronie,
  • w części obrazy umieszczone na stronie nie mają tekstu alternatywnego,
  • w niektórych elementach kodu źródłowego brakuje znaczników typu <label>,
  • brak większości atrybutów ARIA.

Oświadczenie sporządzono 21 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

III. Dostępność architektoniczna

Wejście główne do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Wiskitkach, od strony ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. Budynek nie posiada furtek, ani bram, których zamknięcie uniemożliwiałoby wejście do budynku. Do wejścia głównego  prowadzą szerokie schody wielostopniowe. Po obu stronach schodów znajduje się poręcz. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd.

Do budynku wchodzi się drzwiami częściowo dwuskrzydłowymi (jednoskrzydłowymi z możliwością odblokowania drugiego skrzydła). Drzwi otwierają się za pomocą pchnięcia uchwytu drzwiowego. Pracownicy Urzędu Gminy w Wiskitkach obecni w budynku podczas godzin pracy Urzędu Gminy w Wiskitkach reagują na pojawiające się bieżące potrzeby interesantów, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu biura podawczego oraz klatki schodowej.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku.

IV. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W wypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiskitkach za pomocą poczty elektronicznej na adres gops@gops-wiskitki.pl. Tą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content