Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym i Świadczeniach Rodzinnych

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  i  świadczeń  z  funduszu   alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia tub innej pracy zarobkowej  lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374, 567   i 568), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia  2020  r.  na mocy art. 73 pkt 24 ustawy  z   dnia   16   kwietnia   2020   r.   o   szczególnych    instrumentach    wsparcia    w    związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz.695),

obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy  zarobkowej  lub obniżenie  dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu   ustawy  z dnia 28  listopada  2003  r.  o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu  w rozumieniu  tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych  na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie  dochodu  z  pozarolniczej   działalności  gospodarczej  w  rozumieniu   ustawy  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy  ustalaniu  prawa  do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Powyższy przepis jest przepisem szczególnym do ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozszerzającym katalog utraty dochodu określony odpowiednio w art. 3 pkt 23 i art. 2 pkt 17 ww. ustawy, co oznacza, że nie znajduje się on w tekście jednolitym, czy ujednoliconym ww. ustaw. Istotne jest, że katalog okoliczności oznaczających uzyskanie dochodu pozostaje bez zmian.

Pozostałe przepisy ww. ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujące sposób ustalania dochodu, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności oznaczających utratę dochodu pozostają niezmienne (tj. np. art. 5 ust. 3-3d, 4, art. 23 ust. 4 pkt 3 lit. f, ust. 4d, art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych i analogiczne zapisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) i jak najbardziej dotyczą także obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W świetle zapisu art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, oznacza to w praktyce, że już za kwiecień br. osoby, które utraciły dochód z ww. tytułu w marcu br. i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, po raz pierwszy otrzymają na wniosek odpowiednie świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu (lub odpowiednio świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Wysokości dochodu utraconego i daty utraty dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19 należy udokumentować zaświadczeniem od pracodawcy, strona powinna również złożyć odpowiednie dokumenty, do których zalicza się także oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (wynika to także z art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w ww ustawach oraz Rozporządzeniach.

Skip to content