Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są osobiście lub telefonicznie do dnia 8 września 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki.  Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel: 46 892 11 24

Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania  diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Uwaga! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Szczegóły Programu: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

Skip to content