Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34; 96-315 Wiskitki.

Radca prawny – 1/4 etatu

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe prawnicze,
 6. wpis na listę radców prawnych

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku:

 1. znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Ośrodka
 2. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel),
 3. umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,
 4. posiadanie prawa jazdy min. kat. B,
 5. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, uczciwość, pracowitość, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy pod presją czasu, identyfikacja z M-GOPS,
 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

 1. udzielanie bieżących porad, opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
 2. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Ośrodka;
 3. uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 4. wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał rady oraz Zarządzeń Burmistrza;
 5. opiniowanie projektów umów długoterminowych, umów niestandardowych, umów z udziałem podmiotów zagranicznych oraz umów dotyczących zobowiązań znacznej wysokości;
 6. występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach (postępowania sądowe cywilne, karne, arbitrażowe, administracyjne, podatkowe, kontrolne oraz w postępowaniu egzekucyjnym) ;
 7. doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą

Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach:

Miejsce pracy: budynek parterowy, korytarz w budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, sanitariat na parterze dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym, wentylacja grawitacyjna,przemieszczanie się wewnątrz budynku i w terenie,bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,stanowisko wymagające mobilności zawodowej, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłe kontaktowanie się z innymi stanowiskami, instytucjami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy – CV – (odręcznie podpisany).
 2. List motywacyjny (odręcznie podpisany).
 3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 6. Kwestionariusz osobowy.
 7. Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
 8. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 9. Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Podpisana odręcznie klauzula informacyjna do procesu rekrutacji.
 11. Podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Radcy prawnego.

Procedura zawarcia umowy z wybranym kandydatem przewiduje zawarcie pierwszej umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Inne informacje:

 1. Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie.
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (46) 854-50-35.
 3. Oferty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach po określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS).
 4. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: – I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, – II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.
 5. Dyrektor M-GOPS w Wiskitkach dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
 6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MGOPS..
 7. Dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych, zaś dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą one zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

Kandydat, który zostanie wybrany, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy o pracę dostarczyć do M-GOPS w Wiskitkach zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godz.1500 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach – Radca prawny”

Na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Plac Wolności 34 96-315 Wiskitki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Skip to content