Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34; 96-315 Wiskitki.

1. Wymagania niezbędne:

1.1 posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2 wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej tj.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1.2.1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

1.2.2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

1.2.3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika,

 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie;

1.2.4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

1.3 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 1. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;

1.6.posiadanie prawa jazdy kat. B

 1. 7.znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania

administracyjnego;

 • Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.
  • obsługa programu TT-POMOST
  • obsługa systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • dobra komunikacja interpersonalna;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • znajomość innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
  • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.  
 • Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz innych czynności w celu ustalenia   sytuacji klienta i jego problemów;
 2. przygotowywanie projektów pism i decyzji;
 3. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin;
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 5. udzielanie informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania  problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy;
 6. pomoc w pozyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje;
 7. praca ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, pobudzanie społecznej aktywności;
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 9. współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin;
 10. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych tworzonych przy zespole;
 11. obsługa systemu informatycznego TT-POMOST;
 12. obsługa systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej;
 13. rzetelne sporządzanie sprawozdań i analiz;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych;
 15. rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 16. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie, przechowywanie i przekazywanie do składnicy akt dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
 17. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora.
 18. Informacje dodatkowe:
  1. czas pracy – pełen wymiar
  1. warunki pracy – praca biurowa przy komputerze oraz praca na terenie Miasta i

Gminy Wiskitki (przydzielony rejon)

 • wyposażenie stanowiska pracy – komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka, telefon,
  • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż       6 %.
 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe
 • osoby   niepełnosprawne, które   chcą   skorzystać  z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych powinny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących  rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentów.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 ; 96-315 Wiskitki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”  do  dnia 24 marca 2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS).

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

Kwestionariusz dla kandydata

Klauzula do rekrutacji

Oświadczenie

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Skip to content