Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą                         w Wiskitkach w imieniu, którego działa Kierownik. Kontakt z Kierownikiem:

  • drogą papierową na adres: ul. Kościuszki 1 , 96-315 Wiskitki oraz 
  • mailowo: gops@gops-wiskitki.pl
  • tel. (46) 854-50-42

Inspektor Ochrony Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu podjęcia wszelkich działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie, czyli realizacji obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a wynikających z:

– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

W pozostałych przypadkach niewynikających z przepisów prawa dane osobowe będą przetwarzane na    podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO). W przypadku zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzającedane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Wiskitki, podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;

b)w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Skip to content