Informacja dotycząca wydawania skierowań uprawniających do uzyskania paczek żywnościowych w 2024 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że rozpoczęto wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód miesięczny nie przekracza:

 • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 1  590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu poprzedzającym wydanie skierowania):

 • decyzja właściwego organu lub odcinek otrzymania renty, emerytury;
 • zaświadczenie na specjalnym druku o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę
  o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy
  i składek ZUS (dochód netto) – druk można otrzymać w siedzibie M-GOPS
  w Wiskitkach;
 • aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie Urzędu Gminy
  o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz;
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych;
 • dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Skierowanie wydawane jest po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka pod nr telefonu: 46 854 50 35

Skip to content